Česká a Slovenská národní bibliografie a jejich historie

Bibliografie jsou z hlediska třídění a zaznamenávání knih velmi důležité. Víte ale jakou má Česká a Slovenská národní bibliografie historii a jaké zákony tuto činnost upravují?

Základní informace o bibliografii

Aby bylo konkrétně jasné, o čem budeme psát, v začátku je nutné uvést hned několik definicí.

Co je bibliografie?

(6)Bibliografie je seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Je to nauka o seznamech dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, druzích, historickém vývoji a o metodice a technice jejich zpracování.

Bibliografie jsou soupisy knih, které mají za úkol informovat o existenci dokumentů. Začaly se vytvářet zejména proto, že dokumentů začalo být nespočet a bylo nutné se v nich orientovat a třídit je.

Co je národní bibliografie?

(7)Národní bibliografie jsou univerzální primární bibliografie registrující veškerou národní tiskovou produkci dané země (státu), vymezená jazykově, územně, provenienčně anebo tematicky (obsahově). Z hlediska časového určení se rozlišuje národní souběžná (resp. registrující) bibliografie, zachycující aktuální národní tiskovou produkci, a národní retrospektivní bibliografie, zachycující národní tiskovou produkci vydanou před vznikem národního systému souběžné bibliografie.

Ve své práci bych se ráda věnovala především národním bibliografiím, konkrétně národní bibliografii vázané ke Slovensku.

Zákon upravující národní bibliografii

(4)Tenhle speciální druh bibliografii bývá nejčastěji zpracováván národní knihovnou, nebo jinou významnou institucí, která má právo povinného výtisku. V české republice tohle právo upravuje zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích a zákon č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Na Slovensku se jedná o dva zákony, a to zákon č. 182/2000 a zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtiscích periodických publikací, neperiodických publikací a rozmnoženin audiovizuálních děl.

Slovenská národní bibliografie – historie

(5)Česko, jak se říká, je pro Slovensko starším bratrem, ovšem co se týče tvorby národních bibliografii, bylo vše naopak. Jelikož Česko i Slovensko si bylo vždycky blízko, čeští a slovenští odborníci z oboru spolu tedy začali spolupracovat.

V průběhu let se uskutečnilo mnoho metodických setkání a konferencí. Vždy se jedna knihovna rozhodla všechny odborníky (většinou k nějakému výročí nebo k jiné významné události) pozvat k sobě do knihovny. V rámci těchto setkání knihovny představovaly vždy svoje město a jeho krásy. Připravovaly pohoštění, které se ke kraji vázalo, a pořádaly nejrůznější výlet.

Co ovšem tyto výlety spojovalo, byly vždy živé diskuze, které se vždy točili kolem bibliografii a knihovnictví jako takového. Pro mnohé odborníky byly tyhle srazy příjemným přátelským setkáním. Ovšem zatím stále předbíhám. Pojďme se nejprve podívat k úplným začátkům bibliografii.

Česká a Slovenská národní bibliografie

Historie bibliografie

Vývoj knih byl dlouholetý. (8)První bibliografie byly totožné s katalogy knihoven. Jednalo se o soupisy knih, které knihovna obsahovala. Již v Mezopotámii v Aššurbanipalaově knihovně v Ninive vznikl první katalog. Jednalo se o jakýsi soupis knih na hliněné destičce. Podobně je na tom Alexandrijská knihovna a její katalog Pinakes.

Ve středověku se veškeré vědění soustředilo kolem klášterů. Knihy byly velice nedostatkové zboží a to zejména proto, že se museli ručně opisovat a zdobit. Především z těchto důvodů, byly knihy velice drahé a tudíž i nedostupné pro běžné občany.

Později se začali knihy rozšiřovat do univerzit a i k bohatým měšťanům, tudíž se ke knize dostalo více lidí než jen kněží. Nicméně knih stále nebyly kvanta, tudíž katalogy i bibliografie byly stále téměř to stejné. Byly to jakési soupisy knihy, kde byl napsaný název knihy, popřípadě i autora a kde je dokument uložený.

Na přelomu let 1447 a 1448 přišel Johannes Gutenberg s převratným vynálezem. Objevil knihtisk. Tento objev zapříčinil zvrat. Výroba knihy byla najednou podstatně levnější a rychlejší.

Vzdělání se začalo šířit světelnou rychlostí. Postupně nastal obrovský nárůst informací a informačních zdrojů. Knihovny se začaly rozvíjet a informace bylo zapotřebí třídit.

V tomto období začíná být patrný rozdíl mezi bibliografii a katalogem. Bibliografie nás informují o tom, že nějaký dokument někde existuje, ale již nám neříkají, kde ho najít.

Rozdíl mezi bibliografií a katalogem

Katalogy jsou v podstatě bibliografie doplněné o lokační záznamy dokumentu.

Česká a Slovenská národní bibliografie – vývoj

Dlouhá léta tiskaři/vydavatelé neměli povinnost svá díla odevzdávat žádné knihovně. Tudíž i s národní bibliografii to bylo na štíru. Právo povinného výtisku odstartoval až roku 1537 ve Francii František I. Kniha se nesměla prodávat do té doby, než ji vlastnil ve své knihovně.

Na našem území jako první měla právo povinného výtisku Pražská Univerzitní knihovna a to od roku 1781. Na Slovensku Univerzitná knižnica v Bratislavě roku 1919. Zákony o povinném výtisku se ještě mnohokrát změnily a prošly modernizacemi.

Nicméně v téhle době začíná knihovnám docházet, že je potřeba veškerou literaturu týkající se daného státu shromažďovat. Knih začíná být mnoho a je potřeba kniha třídit a mít přehled o všech dokumentech co již vyšly, vychází nebo teprve vyjdou. Knihovny se snaží i o retrospektivní doplnění dokumentů, které ve svém fondu nemají.

Jelikož Česká republika a Slovensko byli od roku 1918 jeden stát, začala i významná spolupráce v oblasti knihovnictví a bibliografie. 19-22. 10. 1996 se konala 1. československá bibliografická konference. Konference byla součástí 400. narozenin, a jejich oslav, Státní vědecké knihovny. Na konferenci se ukázalo, že Slovenská republika má lepší a jednodušší metodiku pro sběr dat. Pro Českou republiku se tedy Slovensko stalo vzorem.

V podobném duchu se konalo několik dalších kolokvii. Tyto konference se konaly vždy v jiné knihovně. Sjeli se zde ti největší odborníci a vyměňovali si názory a zkušenosti. Tyto konference se konají dodnes.

Současnost

(2)Na Slovensku národní bibliografii vytváří Slovenská národná knižnica. Ředitelkou odboru je PhDr. Ľudmila Rohoňová.

Odbor Národní bibliografie má za úkol koordinovat národní bibliografický systém, registraci dokumentů a zpřístupnění dokumentů. Hlavním cílem je vybudovat úplnou databázi slovenských bibliografických údajů a vytvořit systém všeobecně dostupných informací.

Oddělení bibliografie vydává bibliografické sborníky, ve kterých prezentuje výsledky své činnosti. Tyto sborníky uveřejňuje Národní Slovenská knihovna na svých stránkách. Zde uživatelé do sborníků mohou nahlédnout – jsou dostupné online. Sborníky jsou k dispozici od roku 1996.

Dále se tohle oddělení stará o metodickou činnost, má spoluúčast na mezinárodní bibliografické koordinaci a v neposlední řadě zajišťuje různá školení.

Národní bibliografie na CD

(1)Národní bibliografii nalezneme i na CD. Tahle bibliografie vychází jednou za tři měsíce na dvou CD. 

(2)Na prvním kotouči nalezneme údaje o knihách, speciálních dokumentech a bibliografiích bibliografii. Na kotouči je uvedeno 148 731 záznamů. Druhý kotouč obsahuje záznamy z časopisů, novin a sborníků od roku 1978, dále rozpis map, audiovizuální dokumenty a hudebniny.

Slovenská národní knihovna nemá svoji samostatnou bibliografickou databázi. Bibliografie je zahrnuta v online katalogu Slovenské národní knihovny.

Odbor národní bibliografie se dále dělí na čtyři části a to Oddělení doplňování Národní bibliografie, Oddělení zpracování knih a speciálních dokumentů, Oddělení zpracování seriálů a Oddělení zpracování starých tisků.

Oddělení doplňování Národní bibliografie

Oddělení zajišťuje kompletní akvizici všech druhů dokumentů. Doplňování dokumentů probíhá klasickými způsoby – povinný výtisk, koupě, dar, výměna. Taktéž pod oddíl spadá budování seznamu deziderat a seznam slovenské vydavatelské produkce na prodej. Taktéž zajišťuje registraci vydavatelů na Slovensku a přiděluje ISBN a ISMN čísla.

Oddělení zpracování knih a speciálních dokumentů

(2)Další oddělení zajišťuje odborné katalogizační i bibliografické zpracování monografii a speciálních druhů dokumentů. Dále zajišťuje spolupráci všech knihoven na Slovensku, zařazuje je i jejich záznamy do souborného katalogu, vytváří databázi národních autorit a spolupracuje při tvorbě Indexu Translatorium.

Index Translationum je databáze pod záštitou UNESCO. Jedná se o databázi překládaných knih do různých jazyků.

Oddělení zpracování seriálů

(2)Oddělení zpracování seriálů je na tom podobně, jako oddělení zpracování knih a seriálových dokumentů. Zajišťuje kompletní akvizici a ručí za odborné bibliografické a katalogizační zpracování.

Oddělení starých výtisků

(2)Poslední oddělení má za úkol budovat Generální katalog výtisků 16. Století zachovaných na území Slovenska. Projekt se zabývá výzkumem a zpracováním starých výtisků, které jsou uchovány buď v knihovnách, nebo jiných institucích, na Slovensku.

Další část tvoří Bibliografie územně Slovenských výtisků 19. století, která zaznamenává vydané knihy v 19. století na Slovensku.   

BROŽEK, Aleš. Slovenská národní bibliografie na CD-ROM. In: Národní knihovna: knihovnická revue [online]. [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0002-3/0002-3115.html

Slovenská národná knižnica [online]. [cit. 13. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/metodika-pre-narodnu-bibliografiu.html

Povinný výtisk, včetně elektronických zdrojů v systémech národních bibliografií. In: Wikisofia [online]. [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Povinn%C3%BD_v%C3%BDtisk,_v%C4%8Detn%C4%9B_elektronick%C3%BDch_zdroj%C5%AF_v_syst%C3%A9mech_n%C3%A1rodn%C3%ADch_bibliografi%C3%AD

WALLIS, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 2: právo povinného výtisku v Československé republice. Knihovna plus [online]. 2006, č. 1 [cit. 2018-03-12]. ISSN 1801-5948. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/wallis.htm

KÁDNEROVÁ , Jiřina. Historie a současnost česko-slovenské bibliografie. Čtenář [online]. 2009, roč. 61, č. 2 [cit. 2018-03-12]. Dostupný z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/02-2009/historie-a-soucasnost-cesko-slovenske-bibliografie-55-334.htm

SKOLEK, Jaroslav. Bibliografie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000309&local_base=KTD

SKOLEK, Jaroslav. Národní bibliografie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000323&local_base=KTD

CEJPEK, Jiří, HLAVÁČEK, Ivan a KNEIDL, Pravoslav. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 192 s. ISBN 80-7184-163-3.

Sdílejte nás!
fb-share-icon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *