Komunikace, druhy komunikace a komunikační bariéry

V současné době probíhá velká část veškeré komunikace pomocí datových úložišť a díky moderním technologiím. Nabízí se však otázka, co je komunikace, jak se dělí a jaké jsou její bariéry?

Co je to komunikace

Komunikace (latinsky communicare = společně něco sdílet, česky = dorozumívání) se dá, jen s těží přesně definovat. V mnoha vědních oborech (např. politologie, neurověda, psychologie…) znamená trošku něco jiného. Ovšem v kontextu sociologie, komunikaci můžeme chápat jako přenos informací mezi autorem a jeho adresáty.

Hlavní funkce komunikace jsou:

 • informativní
 • poznávací, vzdělávací, výchovná
 • instruktivní
 • přesvědčovací, posilující, motivující
 • zábavná, svěřovací, úniková

Shannonův a Weaverův model komunikace

 • Odesílatel zakóduje myšlenku – informaci sdělí pomocí řeči, písma, činu
 • Myšlenka nabývá podoby sdělení – v tuhle chvíli je informace vyslána – nabývá podoby
 • Příjemce dekóduje sdělení – je to možné pouze v případě, že příjemce ví jak informaci dekódovat – mluví nebo píše stejným jazykem, rozumí obrázkům, chápe čin…
 • Následně poskytne odesílateli zpětnou vazbu, zda sdělení pochopil či nepochopil – v tuhle chvíli začíná příjemce reagovat na informace, které obdržel
Shannonův a Weaverův model komunikace
Shannonův a Weaverův model komunikace

Komunikační šum

Komunikační šum je proces, při kterém dochází k jakémukoliv zkreslování předávaných informací.

Dělení komunikačního šumu

 • fyzický šum – veškeré vlastnosti vnějšího prostředí. Dalo by se říct, že jsou to veškeré rušivé elementy, které rozptylují příjemce od správného pochopení informace – hluk v místnosti nebo z venku, příliš teplo nebo zima v místnosti, blikající světlo…
 • fyziologický šum – veškeré tělesné vady a vlastnosti komunikátorů, které brání správnému přenosu informací – vada sluchu, zraku, řeči…
 • psychologický šum – předběžná zaujatost, se kterou vstupujeme do konverzace – sympatie, předsudky, láska, plané naděje…
 • sémantický šum – může k němu docházet za předpokladu, že odesílatel informace a příjemce hovoří jiným jazykem nebo nářečím.

Druhy komunikace

 • dělení podle prostředků
  • verbální komunikace
  • neverbální komunikace
  • komunikace činem
 • dělení podle charakteristiky
  • intrapersonální komunikace
  • interpersonální komunikace
  • skupinová komunikace
  • masová komunikace

Dělení komunikace podle prostředků

Verbální komunikace

Je to specifický druh komunikace, který využívá řeči. Tento druh je typický pro člověka. K ovládnutí této dovednosti musí být člověk přizpůsoben jak po intelektuální stránce, tak po stránce fyzické. Pomocí tohohle způsobu komunikace, můžeme vyjadřovat veškeré své emoce a znalosti.

Dále ji můžeme rozlišovat na mluvenou a psanou formu. V případě mluvené formy je nedůležitější mít neporušené řečové ústrojí, díky němuž můžeme vydávat zvuky. Naopak u formy psané, bychom se bez hlasivek dokázali i obejít, ovšem o to větší důraz je kladen na znalost syntaxe daného jazyka a slovní zásobu, která je ke komunikaci potřeba.

Neverbální komunikace

Jako neverbální komunikace bývá označována komunikace mimoslovní. Ke svému dorozumívání používá způsob držení těla, gestiku, mimiku, výměnu pohledů apod. Člověk tenhle způsob komunikace často přijímá i vysílá nevědomky. Z výzkumů bylo dokázáno, že pro člověka jako takového, je nonverbální komunikace mnohem důležitější než verbální. Můžeme z ní odhalit radost, agresi, lásku atd. Na základě tohohle druhy komunikace určujeme, zda je nám někdo sympatický nebo ne.

V dnešní době se stává, že pod tlakem společnosti je verbální a neverbální komunikace v rozporu. Takovému stavu říkáme nekongruentní komunikace.

Komunikace činem

Posledním druhem je komunikace činem. Je to způsob, komunikace, který děláme často také nevědomky. Jedná se především o postoje a chování jednotlivce k ostatním. Podle chování se různých situacích se toho můžeme spoustu dozvědět o lidech v našem okolí.

Podle charakteristiky

Na základě počtu komunikujících osob rozlišujeme intrapersonální, interpersonální, skupinovou a masovou komunikaci.

Intrapersonální komunikace

Jedná se o zvláštní druh komunikace. Odesílatelem informace i příjemcem je jeden a tentýž člověk. Komunikace probíhá v jeho hlavě. 

Interpersonální komunikace

Je to druh komunikace mezi dvěma lidmi. Přičemž jeden je odesílatelem informace a druhá osoba je příjemcem. Tenhle druh komunikace je pro člověka, jako jedince, velice zdravý. I když jsou různé druhy osobností (extroverti, introverti atp.) psychicky i fyzicky zdravému jedinci může tenhle druh komunikace velice ulehčit život. 

Skupinová komunikace

V podstatě se jedná o stejný druh jako interpersonální komunikace, jen s tím rozdílem, že komunikace neprobíhá ve dvou lidech, ale ve třech a více.

Masová komunikace

Jedná se o druh komunikace, který je nejmladší. Komunikace probíhá pomocí masových medii (novin, televize, radii, internetu…), kdy jeden autor nebo skupina autorů odešle informaci přes masové médium a příjemce zprávu příjme. Je to zejména jednostranná komunikace. Příjemce má omezené možnosti k odpovědi.

Bariéry/překážky v komunikaci

V průběhu komunikace může nastat celá řada překážek. V základním rozdělení rozlišujeme vnitřní a vnější bariéry a bariéry v přenosovém kanálu.

Vnitřní komunikační bariéry

Vnitřní komunikační bariéry můžeme dále rozčlenit na bariéry na straně komunikátora a příjemce.

Bariéry na straně komunikátora

 • Narušená řeč, vada řeči a hlasu, němota – vada řeči, špatné řečové ústrojí, rozštěp patra, špatná výslovnost některých písmen
 • Afázie – špatné používání např. cizích slov ve větě
 • Poruchy čtení a psaní – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…
 • Odlišný jazykový styl – dialekt, cizí řeč
 • Zahlcení příjemce informacemi, zkreslování informací
 • Nízká hlasitost projevu, příliš vysoká rychlost projevu
 • Obsahová nesrozumitelnost – špatná formulace myšlenek
 • Emoční bariéry, kulturní rozdíly – obava z neúspěchu, zlost, kategorizování
 • Bariéry neverbální komunikace – rychlost pohybů, oční kontakt, vzdálenost, gesta

Bariéry na straně příjemce

 • Fyzické obtíže – hluchota, nevidomost
 • Zkreslené vnímání – požití alkoholu, drog
 • Psychologické bariéry – netrpělivost, nechuť, stydlivost
 • Negativní hodnocení komunikátora, nezájem
 • Problém rozumět jazyku – neznalost jazyka odesílatele informací
 • Nesoustředěnost

Vnější komunikační bariéry

 • Nevyhovující prostředí – hluk, horko, zima, blikající světlo
 • Organizační bariéry – špatně domluvený čas, místo…
 • Nedostatek času
 • Vyrušování další osobou, osobami
 • Stísněný prostor

Bariéry v komunikačních kanálech

 • Omezený rozsah technických prostředků – staré komunikační technologie nemusí být schopny zpracovat informace z nových přístrojů
 • Změna obsahu sdělení vinou komunikačního kanálu
 • Filtrování sdělení
 • Přeceňování významu komunikačních prostředků

Komunikační bariéry. Wikisofia [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Komunika%C4%8Dn%C3%AD_bari%C3%A9ry

Komunikace. Wikisofia [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Komunikace

Komunikační šum. Wikisofia [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Komunika%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1um

Komunikace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace

Komunikace. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2756/komunikace___teorie.pdf

Komunikační dovednosti. Možnosti rozvoje v SOFT SKILLS na Masarykově univerzitě [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.softskills.wz.cz/html/komunikacni.html

Základní model sociální komunikace. Management mania [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/zakladni-model-socialni-komunikace

Pedagogická komunikace. Pedagogická fakulta: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.pf.ujep.cz/obecna-didaktika/pdf/Komunikace.pdf

JANIKOVÁ, Hana. Základy komunikačních dovedností: „Nejen ústa mluví“. In: SKP centrum: Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.skp-centrum.cz/wp-content/uploads/2012/05/Zaklady-komunikacnich-dovednosti-aneb-Nejen-usta-mluvi.pdf

Sdílejte nás!
fb-share-icon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *