Patenty a patentové informační systémy

Patenty a jejich zpřístupňování je vysoce aktuální otázka. Patentové informace jsou totiž jedním z aktuálních a nejhodnotnějších informačních pramenů. Z uživatelského hlediska je velmi podstatným faktem to, že v současné době je celosvětovým trendem zpřístupňovat patentové informace ve formě plných textů a bezplatné bázi. K tomuto účelu slouží především patentové informační systémy. Tyto databáze pak řadíme mezi databáze pro speciální druhy dokumentů.

Co jsou to patenty?

Patentem se rozumí výhradní, avšak  časově omezené právo na využívání určitého vynálezu. Předmětem patentové ochrany bývají zpravidla stroje, výrobky a způsoby či postupy. Patentovány naopak nemohou být nové odrůdy rostlin, nové rasy zvířata vynálezy, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, lidskostí a dobrými mravy. Žadatel o získání patentu je povinen splnit pro udělení ochrany tři základní podmínky. Jeho vynález musí:

Klíčovým dokumentem pro oblast ochrany intelektuálního vlastnictví je Smlouva o patentové spolupráci (World Patent Treaty) přijatá v roce 1970. Právě ta umožňuje aplikaci patentové ochrany vynálezu ve více státech najednou. Získá-li přihlašovatel patentovou ochranu ve více zemích, tvoří jeho patenty tzv. patentovou rodinu. Patentová ochrana trvá nejdéle 20 let, je však pochopitelně nutno platit příslušné udržovací poplatky, které nejsou v žádném případě levnou záležitostí.

  1. být výsledkem vědecké činnosti
  2. splňovat podmínku novosti
  3. být průmyslově využitelný.

Jak podat žádost o patent?

  1. Proces zahájen podáním patentové přihlášky
  2. Přihláška musí být doplněna o patentovou rešerši
  3. V případě, že patentový úřad uzná žadatelovy nároky na patentovou ochranu, je mu vydán patentový spis.

Kromě patentů lze uplatňovat ochranu také na:

  • užitné vzory – jedná se o tzv. malé patenty. Jejich předmětem jsou technická řešení nižší úrovně. Podmínka novosti zde není tak striktní jako u patentů, užitný vzor lze registrovat i 3 měsíce po zveřejnění jeho předmětu. Udržovací poplatky jsou podstatně nižší než u patentů, ochrana však trvá maximálně10 let.
  • průmyslové vzory – postupy určené pro úpravu výrobků.
  • ochranné známky – jednoznačná identifikace výrobce nebo poskytovatele služby. Nejčastěji je představována logem, může se však jednat i o slovo nebo frázi.
  • topologie polovodičových výrobků.
informační systémy pro patenty

Patentová třídění

Nejpoužívanějším tříděním je systematická klasifikace Mezinárodní patentové třídění – IPC. Jedná se o vícestupňové třídění založené na alfanumerické notaci. Na centrální úrovni zahrnuje IPC 8 základních sekcí, které jsou posléze rozvíjeny třídami, podtřídami, skupinami a podskupinami. V rámci Evropského patentového úřadu (EPO) bylo dále vyvinuto třídění ECLA- vycházející z IPC, avšak podrobnější. Třetím nejvyužívanějším selekčním jazykem pro oblast patentů je třídění Patentového a známkového úřadu USA

Patentové databáze, neboli patentové informační systémy

Jméno: Patentscope – zpřístupňuje patenty, Globalv Brand Database, Madrid Express Database –  zpřístupňuje ochranné známky
Obor: patentové databáze – centrální světovou institucí v oblasti patentové ochrany a intelektuálního vlastnictví
Náplň: přidělování mezinárodní patentové ochrany, informační a normalizační činnosti v oblasti patentů, rozvoj mezinárodního patentového třídění, provozování obsáhlého systému patentových dokumentů.
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: WIPO (World Intellectual Property Organization) – Mezinárodní organizace pro intelektuální vlastnictví
Licence: bezplatně
Mezinárodní patentové třídění
Web: http://www.wipo.int/

Jméno: Esp@cenet
Obor: patentové databáze – databáze je zpřístupňována přes několik institucí – obsahuje patentové dokumenty ze zúčastněných patentových úřadů
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Evropský patentový úřad (EPO)
Licence: bezplatně

Jméno: INPADOC
Obor: patentové databáze – množství informací o patentech a patentových rodinách, informace o právním stavu patentů
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Evropský patentový úřad (EPO)
Licence: bezplatně

Jméno: Databáze OHIM
Obor: patentové databáze – U této organizace stačí podat jedinou přihlášku a ochranná známka či průmyslový vzor je chráněn ve všech členských státech EU
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM)
Licence: bezplatně

Jméno: Databáze patentů a užitých vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek
Obor: patentové databáze – Organizace  registruje  patenty,  průmyslové  a užitné vzory, ochranné  známky a  topologie polovodičových  výrobků.  V rámci  národní přihlášky lze řešit  i  mezinárodní patentovou ochranu  vynálezu.
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky
Licence: bezplatně

Jméno: Derwent
Obor: patentové databáze – Derwent je nejkomplexnější světová informační služba pro oblast patentových informací, je klíčovou součástí platformy Delphion, z databáze Derwent je vytvořen citační rejstřík Patents Citation Index – od roku 2006 jsou v Patents Citation Index zahrnuty také patenty přihlášené u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Thomson Reuters
Licence: placená

Sdílejte nás!
fb-share-icon